Wydawca treści Wydawca treści

Korytarze transgraniczne

Prowadzenie działań edukacyjnych, w oparciu o sieć transeuropejskich korytarzy migracyjnych dla dzikich zwierząt w obszarze Południowa Brandenburgia – Województwo Lubuskie.

Nadleśnictwo Cybinka w roku 2011 rozpoczęło współpracę z Fundacją Krajobrazy Naturalne Brandenburgii. W cyklu spotkań organizowanych przez stronę niemiecką ustalone zostały założenia projektu. W realizację po stronie polskiej zaangażowane zostaną osoby z różnych dziedzin (informatycy, graficy, regionaliści itp.). Projekt koordynować będzie Nadleśnictwo Cybinka. Strona polska przeprowadzi działania o charakterze edukacyjnym, a strona niemiecka o charakterze badawczym.
Projekt skierowany jest do miejscowej ludności z pogranicza polsko-niemieckiego, jak również do ekspertów z dziedziny ochrony przyrody.


Współpraca transgraniczna w obszarze ochrony gatunków objętych projektem pozwoli na wymianę doświadczeń oraz przyczyni się do lepszego poznania biotopów po obu stronach granicy. Chcielibyśmy się skupić głównie na działaniach edukacyjno-promocyjnych.

Stworzenie sieci korytarzy migracyjnych biegnących wzdłuż rzeki Odry, pozwoli na kompleksowe monitorowanie przemieszczania się gatunków objętych projektem (tj. zimorodek, wydra, wilk, żółw błotny oraz różanka), a także innych zwierząt dla których „rzeka" nie jest żadną przeszkodą.

Infrastruktura oraz niewielkie zagospodarowanie urbanistyczne terenów po stronie polskiej umożliwiają udostępnienie tego obszaru pod względem edukacyjno-turystycznym, jednocześnie nie burząc istniejącego ładu oraz porządku w przyrodzie. Zwiększenie bioróżnorodności wśród fauny nadodrzańskiej jest wspólnym celem partnera polskiego jak i niemieckiego.

Działania edukacyjno-informacyjne skierowane będą do wszystkich osób zainteresowanych projektem, szkół oraz osób związanych z ochroną przyrody.
Warsztaty w Nadleśnictwie Cybinka przeprowadzone będą dla grupy osób związanych z projektem oraz specjalistów z zakresu ochrony środowiska.
Zajęcia edukacyjne prowadzone będą dla grup szkolnych, przedszkolnych oraz dla turystów odwiedzających nasze Nadleśnictwo.

Główne działania w ramach projektu:
1.    Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych
2.    Przeprowadzenie warsztatów polsko-niemieckich (podsumowanie projektu, propozycje kontynuacji projektu)
3.    Przeprowadzenie konkursu tematycznego
4.    Przygotowanie bazy edukacyjnej