Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Bory chrobotkowe Koło Bytomca

WCHODZIMY W TO !!! - „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”

W związku z przystąpieniem LP do projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”, potocznie zwanym POL, Nadleśnictwo Cybinka planuje od 2018 r. wykonywanie działań ochronnych w Obszarach Natura 2000 - Bory chrobotkowe Koło Bytomca i Ujście Ilanki.

Dnia 28 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Beneficjentem czyli Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podstawowe informacje o projekcie pn.

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • PRIORYTET:  II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 • DZIAŁANIE:  2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
 • TYP PROJEKTU: Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gat. i siedlisk przyrodniczych
 • PODTYP:  Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000.  Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Kwota dofinansowania 19,4 ml PLN
 • Okres realizacji projektu: 2017-2023
 • Beneficjent : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 • 98 nadleśnictw zakwalifikowanych do projektu
 • Koszty kwalifikowalne: 22,9 mln PLN netto
 • Poziom dofinansowania ze środków UE: 85%
 • Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe
 • Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.