Projekty i fundusze Projekty i fundusze

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Cybinka prowadzi szereg działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na zadania związane w głównej mierze z działaniami ochronnymi, przyrodniczymi oraz edukacyjnymi.

W ostatnim okresie zrealizowano następujące projekty: 
  1. Realizacja zadań z zakresu edukacji leśnej - Roboty budowlane realizowane w ramach edukacji przyrodniczo – edukacyjnej na terenie Nadleśnictwa Cybinka obejmujące wykonanie drewnianej wieży widokowej na terenie użytku ekologicznego Gęsie Błota. Zadanie realizowane w roku 2007, dofinansowane z Budżetu Państwa, w kwocie  30000,00zł.
  2. Realizacja Krajowego Programu zwiększania Lesistości oraz pielęgnacja i ochrona upraw i młodników powstałych w jej wyniku, lata 2007 – 2008, program dofinansowany ze środków Budżetu Państwa w kwocie  – 91606,60zł.
  3. Uzupełnienie sieci zbiorników zabezpieczających pobór i gromadzenie wody do celów gaśniczych w lasach Nadleśnictwa Cybinka. Zadanie realizowane w roku 2009, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 238092,14zł.
  4. Realizacja przedsięwzięcia pn: „Rozwój zaplecza szkółkarskiego szkółki leśnej Radzików Nadleśnictwa Cybinka". Zadanie obejmowało budowę systemu nawadniania szkółki leśnej wraz z budową przepompowni wody, zbiornika na wodę nitek rozprowadzających wodę wraz ze zraszaczami. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2011 dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 435956,89zł
  5. Przebudowa drogi pożarowej nr 7 – zadanie finansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu: „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich", działania: ,,Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" schemat: II. Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego. Zadane zostało zrealizowane w roku 2012, wartość dofinansowania wyniosła 283218,00zł.
  6. Budowa obiektów małej retencji  - zadanie realizowane w ramach programu pn: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekty w trakcie realizacji: 

  1. „Realizacja zadań w ramach projektu współfinansowanego przez stowarzyszenie Gmin RP, Euroregion, Sprewa-Nysa-Bóbr o nr. 594/FMP/13 pn: Prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o sieć transeuropejskich korytarzy migracyjnych dla dzikich zwierząt w obszarze Południowa Brandenburgia – Województwo Lubuskie w ramach Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie projektu współfinansowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr", umowa nr. 594/FMP/13. Całkowita wartość projektu wynosi 17646,90 euro
  2. „Promocja współpracy transgranicznej Nadleśnictwa Cybinka i Landratsamt Bautzen Kreisforstamt w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 - 2013". Całkowita wartość projektu wynosi 8450,00 euro.