Wydarzenia Wydarzenia

UWAGA WŚCIEKLIZNA !

Wścieklizna to niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna zwierząt (niektórych ssaków), mogąca przenieść się na człowieka.

Główną przyczyną śmierci jest niewydolność oddechowa. Według WHO, każdego roku na wściekliznę ginie ok. 60 tysięcy ludzi. (źródło: Wikipedia)

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt – wścieklizną, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.

Na podstawie art. 46 ust.3 pkt. 1, 2, 3 lit. b, 4, 6 i 8 lit. a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz.1539 z późn. zm.1) oraz art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz.250 ), zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny zwierząt, zwany dalej obszarem zagrożonym, na terenie gminy Torzym, obszarach leśnych gmin Maszewo, Bytnica powiat krośnieński i gminy Cybinka powiat słubicki.

1. Na terenie gminy Torzym obszar zagrożony obejmuje miejscowości Gądków Wielki, Gądków Mały i Bargów.

2. Granice obszaru zagrożonego wyznaczają punkty :

- strona wschodnia – skrzyżowanie dróg 139 i 138 skąd granica biegnie łukiem przez obszary leśne do zakrętu drogi nr 138 ok. 3 km na południe od miejscowości Pliszka.

- od strony zachodniej – od granicy zachodniej miejscowości Bargów na północ łukiem w głąb Puszczy Rzepińskiej i na południe do skrzyżowania granic gmin Cybinka i Maszewo i dalej przez obszar leśny ok. 1 km na północ od wsi Siedlisko.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zakazuje się:

1. Organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem zwierząt wrażliwych na wściekliznę ze szczególnym wskazanie na psy i koty.

2. Przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sulęcinie.

3. Urządzania polowań i odłowów z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych w celach monitorowania choroby. Zakazuje się przy tym używać do tego celu psów.

4. Otwierać i skórować zwłok ze zwierząt padłych i pochodzących z odstrzałów sanitarnych.

5. Urządzania wycieczek do lasu.

§ 3. Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1. Utrzymywanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu.

2. Ograniczyć do niezbędnego minimum ruch osobowy w lasach.

3. Poddanie szczepieniu przeciwko wściekliźnie wszystkich psów, które nie posiadają ważnych szczepień przeciwko tej chorobie a także zaleca się szczepienie kotów.

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w §2 i 3, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na danym terenie a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze zagrożonym.

1) Dz. U. z 2015 r. poz. 266, 470 Id: 160851A8-96F0-4769-B45E-2DDAD04D9287. Podpisany Strona 1

§ 5. Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych, parkingach czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem „UWAGA–WŚCIEKLIZNA–OBSZAR ZAGROŻONY".

§ 6. Wykonanie nakazu określonego w § 5 powierza się: Burmistrzowi Miasta Torzym,

Burmistrzowi Miasta Cybinka, Wójtowi Gminy Maszewo i Wójtowi Gminy Bytnica.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin wymienionych w § 6 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.