Wydawca treści Wydawca treści

Warto zobaczyć

Na obszarze nadleśnictwa Cybinka warto jest się zatrzymać, zarówno w ciekawych obiektach przyrodniczych, jak i historycznych.

Miejsca warte zobaczenia: 
 • Kaplica w okolicy Drzeniowa

W lasach koło Drzeniowa są ruiny dużej, przepięknej niegdyś kaplicy. Napis głosi, że zbudowano ją w 25 roku, ale czy to 1825, czy 1925, nie wiemy. Mieszkańcy tej wsi postanowili odsłonić zarośnięte resztki budowli, żeby pokazać je odwiedzającym ten rejon. To fragment projektu, na który wieś dostała pieniądze z Unii. W planach jest nasadzenie dębowej alei.

 • dawna osada w Puszczy Rzepińskiej
  Na granicy leśnictw Sarnowo-Nowy Świat, można oglądać ruiny dawnego założenia pałacowego. 
  Okolice Grodna to dość tajemnicze miejsce. Po tętniącej życiem wsi, która istniała ponad 600 lat, pozostały zaledwie nikłe ślady w lesie: wyglądające zza zarośli zawalone ściany budynków, sterty gruzu, kwitnące wiosną przebiśniegi. Czas zrobił swoje. Urokliwe miejsce na rowerowe wycieczki. 
 • rzeka Pliszka
  Podobnie jak Ilanka jest prawobrzeżnym dopływem Odry wpadającym do niej w pobliżu wsi Urad. Całkowita długość cieku wynosi 65,7 km i w całości przepływa przez teren województwa lubuskiego. Pliszka bierze początek z położonego na wysokości 101,3 m npm. Jeziora Malcz Pólnocny. Warto podkreślić ten fakt, gdyż rozpowszechnił się mylny pogląd, że wypływa z Jeziora Łagowskiego, co dotyczy jej lewobrzeżnego dopływu – Łagowy. Różnica poziomów od źródła do jej ujścia wynosi ok. 78 m co powoduje, że rzeka na większości odcinków charakteryzuje się wartkim nurtem.
 • rzeka Ilanka
  Na południowy – wschód od Torzymia w niewielkiej dolince leżą dwa małe, połączone ze sobą jeziorka: Trawno i Trawienko. Stąd właśnie bierze swój początek jedna z najpiękniejszych rzek Środkowego Nadodrza – Ilanka, będąca prawobrzeżnym, bezpośrednim dopływem Odry. Całkowita długość cieku wynosi 54,2 km
 • Parking Leśny „Przystań w Sosnach” - Parking Leśny umiejscowiony jest na terenie Nadleśnictwa Cybinka w Leśnictwie Urad w oddz. 39 c, przy drodze krajowej nr. 29 na odcinku Cybinka-Słubice, w miejscu zjazdów na drogę gminną nr 1006F prowadzącą do miejscowości Koziczyn. Parking został utworzony dnia 20.12.2013r. w ramach programu PG LP  „Aktywne udostępnianie lasu 2013-2014 r. ”. Posiada 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, 2 miejsca postojowe dla autobusów, mini plac zabaw, urządzenia małej architektury tj. stoły, ławki oraz miejsce postoju rowerów. Parking przystosowany jest dla ogółu społeczeństwa w tym również dla osób niepełnosprawnych, ma za zadanie scentralizować antropopresję lasów, zmniejszyć niedozwoloną penetrację wnętrza lasu przez pojazdy mechaniczne, uszczuplić zaśmiecenie lasu oraz zachęcić przejeżdżających drogą krajową nr 29 do odpoczynku na łonie natury w Lasach Państwowych. W roku 2017 wzbogaciliśmy istniejący teren o zbiornik p. pożarowy. Na istniejącym obiekcie zamontowano monitoring.
 • Przystań kajakowa, L-ctwo Bargów - Przystań kajakowa zlokalizowana jest na terenie Nadleśnictwa Cybinka w leśnictwie Bargów w oddz. 331 m , w miejscowości Sądów ul. Zagórze 2, przy rzece Pliszce. Przez nadleśnictwo ciągnie się szlak kajakowy- jezioro Wielicko- rzeka Pliszka- rzeka Odra- ok. 20 km.  Na terenie przystani kajakowej znajduję się wiata drewniana przeznaczona na cele rekreacyjno-biesiadne, zainstalowane są urządzenia małej architektury:, pomost drewniany z poręczami ławki, stoły,  pojemniki na odpady, miejsce na ognisko oraz tablice informacyjne. Obiekt udostępniony jest dla wszystkich osób, które chciałyby skorzystać w ramach szerokorozumianej turystyki i rekreacji. Z obiektu można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu terminu i ilości osób do siedziby Nadleśnictwa Cybinka.
 • Wieża widokowo – obserwacyjna, L-ctwo Sądów - Wieża widokowa zlokalizowana jest na terenie nadleśnictwa Cybinka w leśnictwie Sądów w oddz. 109A-g, w północnej części miasta Cybinka, przy siedzibie Nadleśnictwa Cybinka na obszarze użytku ekologicznego „Zapadliska pokopalniane II ", można tutaj obserwować walory użytku ekologicznego i okolicy, liczne gatunki ptactwa takie jak: dzikie gęsi, żurawie, kaczki. Wieża widokowa dostępna jest przez cały rok. W pobliżu wieży znajduje się ścieżka edukacyjna „Ptasi Raj”, która rozpoczyna się przy siedzibie nadleśnictwa , a kończy przy wieży widokowo- obserwacyjnej na obszarze użytku ekologicznego. Obiekt udostępniony jest dla wszystkich osób, które chciałyby skorzystać w ramach szerokorozumianej turystyki i rekreacji. Z obiektu można skorzystać po uprzednim zgłoszeniu terminu i ilości osób do siedziby Nadleśnictwa Cybinka.
 • Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Bieganów" - Ścieżka położona pomiędzy Cybinką, a Bieganowem składa się z tras o charakterze pieszym i pieszo-rowerowym. Ścieżka zlokalizowana jest na gruntach leśnych w Leśnictwie Urad w oddz. nr. 91, 92, 93, 94, drzewostany stanowiące podmiejski kompleks leśny lasów ochronnych. Trasa rozpoczyna się w Cybince przy ul. Małoodrzańskiej, przy miejscu postoju pojazdów. Na jej terenie znajdują się: wiata drewniana przeznaczona na cele rekreacyjno-biesiadne, miejsce na ognisko, ławki, tablica informacyjna „Żółw błotny”, miejsce przystankowe, można obejrzeć dawne stawy hodowlane. Obiekt udostępniony jest przez cały rok poza strefą ochrony całorocznej żółwia błotnego oraz strefą ochrony okresowej zlokalizowanych w oddziałach – 91 i 92. Termin ochrony okresowej dla żółwia błotnego obowiązuje od 01 marca do 30 września. Strefa ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania żółwia błotnego Emys orbiculata została założona na terenie Leśnictwa Urad w 2003 r. na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego. Teren ostoi żółwia błotnego oznakowany jest tablicami „ Ostoja Zwierzyny”. Wyznaczone trasy ścieżki edukacyjnej nie posiadają tablic informacyjnych.
 • Ścieżka edukacyjno - leśna „Dębowa" - Ścieżka utworzona w 2011 r. Początek ścieżki znajduje się w Drzeniowie, Leśnictwo Chlebów oddz. leśny - 11k. Trasa jest niedługa. Znajduje się na niej aleja pomnikowych dębów, oraz w bliskim sąsiedztwie ruiny kaplicy z końca XVIIIw. Zainstalowane są urządzenia małej architektury: ławki, stoły,  pojemniki na odpady oraz tablice informacyjne. W 2013 roku Nadleśnictwo Cybinka wybudowało na wspomnianym obiekcie zbiornik małej retencji wodnej.
 • Ścieżka edukacyjna „Ptasi Raj" - Rozpoczyna się przy siedzibie nadleśnictwa , a kończy przy wieży widokowo- obserwacyjnej na obszarze użytku ekologicznego „Zapadliska pokopalniane II ",oddz. leśny: 90-g-o, 105A-d-g można tutaj obserwować liczne gatunki ptactwa takie jak: dzikie gęsi, żurawie, kaczki.
 • Zabytki architektury (dziedzictwo kulturowe) - Na terenie gminy nie ma w ogóle zabytków architektury z okresu średniowiecza, poza kościołem w Drzeniowie, jednak gruntownie przebudowanym. Najstarszą zachowaną, bez zmian budowlą jest kościół w Radzikowie z 1712 roku, wzniesiony w konstrukcji szachulcowej. Murowany kościół w Cybince powstał w latach 1784-1786 i został rozbudowany w 1866 roku, a w Sądowie w 1801 roku powstał kościół klasycystyczny. Kościół neoromański w Białkowie powstał w 1840 roku. Wszystkie wymienione świątynie zbudowano jako zbory protestanckie. Przetrwały do dziś nieliczne siedziby dworskie. Najokazalsze pałace tego terenu, w Cybince z początku XIX wieku i Sądowie z 1734 roku, po roku 1945 popadły w ruinę i zostały rozebrane. Z zachowanych, najwartościowszym architektonicznie jest dwór w Maczkowie z czwartej ćwierci XVIII wieku. XVIII-wieczną metrykę mają też pałace w Białkowie i Radzikowie. Zabudowania folwarczne, zachowane w Białkowie, Bieganowie, Białkówku, Maczkowie, Rąpicach, Rybojedzku i Tawęcinie, pochodzą z drugiej połowy XIX wieku. Niektóre zespoły folwarczne mają zdekomponowane układy przez inwestycje zrealizowane po 1945 roku (Bieganów, Rąpice). Zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku. Wcześniejsze budynki należą do rzadkości.
 • Białków - Wieś o XIII-wiecznej metryce, w źródłach pisanych wzmiankowana dopiero w 1413 roku. Materiały archeologiczne wskazują na istnienie tutaj osadnictwa w epokach pradziejowych, jak i we wczesnym średniowieczu. Założona na planie owalnicy ma dobrze zachowany pierwotny układ, czytelny w obecnej wielodrożnicy. W roku 1427 Białków należał do rodziny von Waldow, a w 1480 do von Grunberg. W 1575 roku dobra białkowskie podzielone zostały na Grunbergów i Kalkrentów. W 1724 roku brak Białkowa w wykazie dóbr szlacheckich, co wskazuje, że był wówczas wsią domenalną. W roku 1804 roku znowu Białków był w prywatnych rękach rodziny Tauemssinen. Liczył wówczas 399 mieszkańców. Były we wsi 92 domy, wiatrak i kuźnia. Obecny kościół z 1840 roku stoi na miejscu starszego, najpewniej szachulcowego. XVII-wieczny pałac zaadaptowany został na szkołę. Białkówek powstał zapewne w XIX wieku, jako folwark należący do dóbr w Białkowie. Resztki zabudowy folwarcznej z zarządcówką pochodzą z drugiej poł. XIX wieku i z lat 30-tych XX w. Kościół parafialny w stylu neoromańskim z 1840 r., dom mieszkalny z XIX wieku, dworek z XIX wieku w Białkowie.
 • Cybinka - Pierwsza wzmianka o Cybince pochodzi z 1472 roku. W roku 1582 roku Cybinka była wsią domenalną przekazaną przez elektora joannitom łagowskim, w zamian za Sądów. W roku 1802 hrabia Wilhelm von Finckenstein, prezydent rejencji frankfurckiej, kupił Cybinkę od komandora joannitów w Łagowie, Joachima von Burgsdorfa. Finckenstein wybudował w swej posiadłości okazały, klasycystyczny pałac, a przy nim założony park o regularnym układzie, w połowie stulecia przekształcony w krajobrazowy. W 1845 roku pruska domena królewska wykupiła dobra cybińskie, lecz w 12 lat później wróciły one do Finckensteinów, którzy przebywali tutaj do 1945 roku. Kościół w Cybince był najpewniej już w średniowieczu. Nie przetrwał z powodu słabego budulca-drewna. W latach 1784-1786 wzniesiono nowy kościół. Cybinka założona została prawdopodobnie w XIII wieku, na planie ulicówki. Na mapie z 1816 roku wieś jest już rozwiniętą wielodrożnicę, a w końcu XIX wieku siatka licznych ulic nadaje miejscowości cechy właściwe układom miejskim. Taki rozwój przestrzenny zawdzięczała Cybinka powstałym w okolicy kopalniom węgla brunatnego, które funkcjonowały do 1945 roku. Przy głównych ulicach zabudowa ma charakter zwarty, miejski, przy bocznych bardziej wiejski. W Cybince zlokalizowane są również dwa cmentarze radzieckie, jeden cmentarz Oficerów Armii Czerwonej znajduje się przy ul. Lwowskiej a drugi Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej znajduje się przy ul. Białkowskiej. Kościół parafialny w Cybince z XVIII wieku, posiadający cechy klasycystyczne oraz park krajobrazowy.
 • Radzików - powstał być może jako wieś kolonialna, z udziałem przybyszów z zachodu. Może na to wskazywać nazwa niemiecka, zawierająca słowo las, sugerująca położenie miejscowości na leśnym karczunku. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1329 roku. Przez całe dzieje Radzików był lennem szlacheckim. W XV wieku należał do Grunbergów. Radzików otrzymał plan owalnicy, w XIX i XX wieku, rozbudowanej w wielodrożnicę. Usytuowanie kościoła poza obszarem nawsia, świadczy, że początkowo Radzików nie był wsią parafialną. W 1800 roku było we wsi 183 mieszkańców, 32 domy mieszkalne i cegielnia. W latach 80 – tych XIX wieku powstała kopalnia węgla brunatnego z licznymi szybami. Kościół filialny z 1712 r. i zespół dworski neobarokowy z parkiem w Radzikowie.
 • Sądów - Mimo późnego udokumentowania w źródłach, słowiańska nazwa wsi dowodzi jej wczesnego rodowodu, sięgającego pierwszej połowy XIII wieku. Lokację Sądowa przeprowadzono bez udziału obcego elementu, a pierwotny plan wsi trudny jest do ustalenia wobec jej rozwinięcia już w XIV wieku w dużą wielodrożnicę. O tak wczesnym rozwoju można mówić na podstawie źródeł z 1375 roku, w których Sądów nazywany jest miasteczkiem. W 1460 roku miejscowość była we władaniu rodziny Schaffe. W 1574 roku dobra przejął elektor i wkrótce zamienił z joannitami na Cybinkę. Joannici sprzedali zapewne Sądów, bo już w 1580 roku był on w rękach rodziny von Winterfeld, która władała dobrami do 1853 roku i z jej fundacji powstał, zachowany do dziś, klasycystyczny kościół. W XVII wieku wzniesiony został dwór rozbudowany w 1734 roku i ponownie około 1830 roku pałac, z rozległym parkiem. Po 1945 roku pałac popadł w ruinę i został rozebrany. Pozostał tylko zaniedbany park. W 1800 roku w Sądowie było 77 domów mieszkalnych, 3 młyny wodne, papiernia, huta dymarkowa i dwa folwarki, z których jeden, zapewne istniejący od średniowiecza, położony był poza wsią i miał słowiańską nazwę – Siersko. W 1800 roku było w Sądowie 518 mieszkańców. Kościół filialny w stylu późno klasycystycznym z 1801 r. w Sądowie.

Poza tym do najciekawszych zabytków znajdujących się na terenie gminy należą:

 • Kościół filialny w Drzeniowie;
 • Największe na Ziemi Lubuskiej cmentarze wojenne żołnierzy i oficerów radzieckich znajdujące się w Cybince.
 • archeologiczne ślady zasiedlenia z czasów pradziejowych i średniowiecznych, historyczne rozplanowanie, zachowane w rozwiniętych układach wsi,
 • zabytki architektury i budownictwa, wpisane do rejestru zabytków oraz objęte ewidencją konserwatorską,
 • zespoły folwarczne, jako dominanty przestrzenne w układach wiejskich,
 • komponowana zieleń parków dworskich i cmentarzy,

Najcenniejszym zabytkiem archeologicznym jest grodzisko wczesnośredniowieczne nad Odrą, usytuowane naprzeciw ujścia Nysy Łużyckiej. Gród noszący nazwę Szydłów, powstał w XI lub XII wieku i przez pewien czas pełnił funkcję kasztelańskiego grodu. Była to najbardziej na północny-zachód wysunięta warownia śląska. Duże wartości naukowe mają również wczesnodziejowe cmentarzyska w Cybince, Białkowie, Grzmiącej, Rąpicach i Uradzie.

Cennym zabytkiem architektury jest również most w Kłopocie który został zniszczony 4 lutego 1945r.

 • Szydłów - dawniej gród, dzisiaj historia. Przy dzisiejszym Polderze Krzesińskim, w sąsiedztwie prawego brzegu rzeki Odry, a w zasadzie jej zakolu, naprzeciwko ujścia Nysy Łużyckiej, wśród gęstych zadrzewień można znaleźć pozostałości po dawnej osadzie, a nawet grodzie, o nazwie Szydłów, z niemieckiego Schiedlo.
 
Ciekawe są chrobotkowe lasy w okolicach Bytomca ze specyficzną roślinnością - chrobotkiem reniferowym.
 
Warty uwagi jest także cmentarz żołnierzy radzieckich w Cybince, gdzie spoczywa ok. 10 tys. żołnierzy.