Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Lasy Nadleśnictwa Cybinka charakteryzują się najwyższym, I stopniem zagrożenia pożarowego. Największe natężenie występowania pożarów ma miejsce w okresie wczesnej wiosny wskutek niekontrolowanego wypalania traw na gruntach nieleśnych oraz w sezonie letnim ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ścioły leśnej.

Straty powstałe w wyniku pożarów często są niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, następuje zubożenie przyrody. Dopiero w okresie jesiennym zagrożenie pożarowe ulega znacznemu zmniejszeniu. 
Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku są warunki meteorologiczne takie jak: opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, temperatury powietrza i wilgotności powietrza. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego podawany na godzinę 9:00 i 13:00. Obliczany jest on na podstawie pomiaru parametrów pogodowych, których dokonują stacje prognostyczne. Dla terenu Nadleśnictwa Cybinka właściwa jest stacja prognostyczna z punktem pomiarowym w Nadleśnictwie Świebodzin i punktem pomocniczym w Leśnictwie Skarbona. W całej Polsce wszystkie punkty prognostyczne zostały zautomatyzowane, a wyniki prognozowania są dostępne w Internecie na stronie traxelektronik.pl
 
O występowaniu zagrożenia pożarowego decydują różne czynniki: pora roku, a w szczególności:
  • długość zalegania pokrywy śnieżnej;
  • ilość opadów;
  • wiek i skład gatunkowy drzewostanów oraz rodzaj pokrywy gleby;
  • intensywność zabiegów gospodarczych i sposoby użytkowania drzewostanów; 
  • sieć dróg komunikacyjnych i nasilenie ruchu na drogach; 
  • atrakcyjność turystyczna i rozmieszczenie osad ludzkich wśród lasów. 
Przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają ważniejsze szlaki komunikacyjne mogące przyczynić się do zwiększenia zagrożenia pożarowego: droga Zielona Góra - Słubice , oraz linia kolejowa Rzepin – Zielona Góra. Ponadto przez tereny leśne nadleśnictwa przebiegają liczne drogi gminne i lokalne. Istniejąca sieć dróg, bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i nieużytków, z których część jest wiosną przez miejscową ludność wypalana, powoduje okresowy wzrost zagrożenia pożarowego. 
Przy wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co najmniej 5 kolejnych dni wilgotności ścioły leśnej mierzonej o godz. 9:00 poniżej 10%, nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu. O zakazie wstępu do lasu (jego wprowadzeniu i odwołaniu) nadleśnictwo powiadamia m.in. organy lokalnej administracji samorządowej. 
Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie. Z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wynika m.in. iż „w lasach oraz na terenach śródleśnych łąk i torfowisk, wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać bezpośrednie niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych". Tereny leśne szczególnie narażone na powstawanie pożarów zabezpieczane są pasami przeciwpożarowymi. 
Nadleśnictwo Cybinka posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego (PAD) przy biurze nadleśnictwa, systemu telewizji przemysłowej, gdzie obserwowany jest teren nadleśnictwa poprzez przekaz obrazu z wieży wyposażonej w kamerę telewizyjną oraz sieć tradycyjnych dostrzegalni przeciwpożarowych Dyżury pełnione są w miesiącach kwiecień – wrzesień, a w razie utrzymujących się warunków pogodowych stwarzających zagrożenie pożarowe, również dłużej. W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są także patrole samochodowe, w które zaangażowany jest personel nadleśnictwa. Ponadto kadra kierownicza oraz leśniczowie w okresie zagrożenia pożarowego pełnią dyżury w celu kierowania akcją gaśniczą w przypadku wystąpienia pożaru. Nadleśnictwo zgodnie z obowiązującymi przepisami wyposażone jest w sprzęt do gaszenia pożarów zarówno ręczny jak i mechaniczny. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego samochodów gaśniczych, posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru. 
Gdy pożar zostanie dostrzeżony przez przypadkowe osoby prosimy o kontakt z PAD Nadleśnictwa pod nr tel. 684 443 084, tel. nadleśnictwa 68 391 15 03 lub ogólnopolskim nr tel. alarmowym Straży Pożarnej 998 (kom. 112).
Mirosław Kołodyński 
 
Odwiedź również stronę www.bazapozarow.ibles.pl