Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o sprzedaży polowań

OGŁOSZENIE

O wszczęciu postępowania dotyczącego sprzedaży polowań, organizowanych przez Nadleśnictwo Cybinka dla myśliwych oraz towarzyszących im osób kierowanych przez Kupującego, na terenach łowieckich Ośrodka Hodowli Zwierzyny,  Nadleśnictwa Cybinka, obwód wyłączony z wydzierżawienia nr 107

Nadleśnictwo Cybinka z siedzibą w ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka, ogłasza postępowanie w zakresie wyboru  biura polowań celem sprzedaży polowań, organizowanych przez Nadleśnictwo Cybinka dla myśliwych, oraz towarzyszących im osób, kierowanych przez kupującego, na terenach łowieckich OHZ Nadleśnictwa Cybinka, obwód nr 107

Proponowany okres zawarcia umowy – 2 lata: sezony 2019/2020, oraz 2020/2021

Oferta cenowa i oferta ilościowa zwierzyny, wraz z regulaminem przetargu, jest dostępna na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Cybinka:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_cybinka

Osobą upoważnioną z ramienia Nadleśnictwa do kontaktów w sprawie postępowania jest: Robert Taryma tel 68 391 13 07 wew. 32

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Nadleśnictwa Cybinka ul. Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka.
Termin składania ofert: 14.03.2019r. do godziny 12:30.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi  w dniu 14.03.2019r. o godzinie 13:00
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji.
Przedmiotowe postępowanie nie ma charakteru zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia  2004r (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1986). Prawo zamówień publicznych i nie podlega przepisom tej ustawy.
Oferentowi nie przysługuje prawo do protestów i odwołań .
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podanych przyczyn

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Cybinka.


HUNTING

On the area of Cybinka forest district there are six hunting districts, six of whom are on lease by Polish Hunting Union. The Centre of Animal Breeding belongs to the forest district.

The hunting districts of Cybinka forest district are:

- Centre of Animal Breeding,"Wieniec" in Budachow

- "Wieniec" Budachów

- "Tumak"" Cybinka

- two districts "Czajka" Zielona Góra, "Sokół " in Krośno Odrz."

Game of the area: deer, roe deer and boar.

Touristic facilities for general use are unavailable on the area of Cybinka forest district which are used by hunting associations as covered breakfast spots with tables, benches, barbecue and bonfire places.