Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar krajobrazu chronionego to jedna z form ochrony przyrody, obejmująca niewielkie tereny np. doliny leśne, torfowiska, ciągi wzgórz. Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajdują się 3 obszary krajobrazu chronionego.

Obszary krajobrazu chronionego w nadleśnictwie Cybinka to:
  • Dolina Ilanki o powierzchni 7.864 ha położony w gminach: Cybinka, Rzepin, Torzym,
  • Słubicka Dolina Odry o powierzchni 14.075 ha położony w gminach: Cybinka, Słubice, Górzyca, 
  • Puszcza nad Pliszką powierzchni 32.244 ha położony w gminach:  Cybinka, Bytnica , Maszewo, Skąpe, Torzym, Łagów.
Dolina Ilanki jest największym torfowiskowo – leśnym rezerwatem przyrody w województwie lubuskim. Największą Ostoją zagrożonego gatunku situ tępokwiatowego.
 
Cechą krajobrazu  Słubickiej Doliny  Odry są duże kompleksy leśne.  Lasy łęgowe, które ulęgają regularnym zalewom oraz ekstensywne pastwiska i łąki.
Lasy Puszczy nad Pliszką bogate są w owoce runa leśnego, a wody Pliszki należą do najczystszych w Polsce. Można tu złowić nawet pstrąga. Dostępne są także łowiska komercyjne. 
 

Wszystkie obszary wymienione powyżej, zostały powołane na mocy Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Województwa Lubuskiego Nr 9, poz. 172). W rozporządzeniu zawarto szereg ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów występujących w granicach obszaru oraz zakazów i możliwości odstępstw od zakazów.