Rezerwaty przyrody

Na obszarze nadleśnictwa Cybinka, na Równinie Torzymskiej istnieje od 1988 r. duży torfowiskowy rezerwat przyrody „Młodno”.

Parki krajobrazowe

We wsi Kłopot, leżącej w Krzesińskim Parku Krajobrazowym, znajduje się największa w Polsce zachodniej kolonia bociana białego

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar krajobrazu chronionego to jedna z form ochrony przyrody, obejmująca niewielkie tereny np. doliny leśne, torfowiska, ciągi wzgórz. Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajdują się 3 obszary krajobrazu chronionego.

Obszary Natura 2000

Program „Natura 2000” został utworzony w Unii Europejskiej, aby stworzyć wspólną sieć obszarów objętych ochroną. Jego głównym celem jest ochrona w całej Europie siedlisk i gatunków zagrożonych.

Pomniki przyrody

Pomnikiem przyrody jest twór przyrody cenny ze względu na unikatowość i znaczenie. Na obszarze nadleśnictwa Cybinka mamy 23 pomniki przyrody.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne ustanawia rada gminy, po to, aby objąć ochroną niewielkie obiekty cenne ekologicznie np. śródleśne zbiorniki, bagna , torfowiska. W nadleśnictwie Cybinka najwięcej jest ich w leśnictwie Sądów.

Świat roślin i zwierząt

Teren nadleśnictwa cechuje się różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz bogactwem leśnym.