Zasoby leśne

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Ochrona lasu

Lasy nadleśnictwa Cybinka ze względu na jednorodne drzewostany sosnowe (93,5 %), nieliczne cieki wodne, szkodniki owadzie, grzybowe, gryzonie i presję zwierzyny łownej, są podatne na czynniki szkodotwórcze. Szkody wyrządzone są także przez przyrodę nieożywioną (długotrwałe susze, pożary, silne wiatry, wysokie lub niskie temperatury itp.)

Ochrona przyrody

Teren nadleśnictwa cechuje się różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz bogactwem leśnym.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych.

Urządzanie lasu

Zgodnie z ustawą o lasach, plan urządzenia lasu stanowi podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu, program ochrony przyrody oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Certyfikaty

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Obowiązkiem właściciela lasu, wynikającym z ustawy o lasach jest m.in. zachowanie roślinności leśnej, odnawianie jej, pielęgnacja, ochrona lasu, zwalczanie szkodników.