Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Program „Natura 2000” został utworzony w Unii Europejskiej, aby stworzyć wspólną sieć obszarów objętych ochroną. Jego głównym celem jest ochrona w całej Europie siedlisk i gatunków zagrożonych.

Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajduje się 6 obszarów zakwalifikowanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000":
  • Ujście Ilanki- specjalny obszar ochrony siedlisk, rzeka Ilanka na tym obszarze wije się wśród łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-olszowych, nadaje się do spływów kajakowych, występuje tutaj żółw błotny i gniewosz plamisty. więcej.
  • Dolina Pliszki jest również obszarem ochrony siedlisk, Pliszka płynie głównie przez bory sosnowe, wzdłuż rzeki występują torfowiska i trzęsawiska, dolina Pliszki jest miejscem rozrodu nietoperzy. więcej
  • Torfowisko Młodno - obszar ochrony siedlisk, którego główną część stanowi odkryte torfowisko z cennymi gatunkami roślin i zwierząt np. rosiczka, storczyki, występują tu żółwie błotne, więcej.
  • Dolina Środkowej Odry to obszar specjalnej ochrony ptaków, występują tu całe ciągi wilgotnych łąk, obszary zalewowe, występujące ptaki są zarejestrowane w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, zamieszkujące ten teren gatunki to m.in. bocian czarny, biały, kania czarna, trzmielojad. więcej.
  • Bory chrobotkowe koło Bytomca - to obszar ochrony siedlisk, suchy bór chrobotkowy zajmuje 54% powierzchni obszaru, ważnym elementem roślinności jest tutaj chrobotek reniferowy, więcej.
  • Krośnieńska Dolina Odry - fragment doliny Odry od Cigacic do granicy polsko-niemieckiej, występują tu starorzecza, lasy łęgowe, kompleksy łąk wyczyńcowych (łąki zalewowe z dużym udziałem wyczyńca) i selernicowych (łąki w dolinach rzek, często zalewowe z rzadka roślinością np. selernica żyłkowana), tarlisko ryb reofilnych (), to jedno z nielicznych stanowisk modraszka telejusa na Ziemi Lubuskiej, występuje tu silna populacja jelonka rogacza i koziroga dębosza, a także pachnicy dębowej.