Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Program „Natura 2000” został utworzony w Unii Europejskiej, aby stworzyć wspólną sieć obszarów objętych ochroną. Jego głównym celem jest ochrona w całej Europie siedlisk i gatunków zagrożonych.

Na terenie nadleśnictwa Cybinka znajduje się 6 obszarów zakwalifikowanych do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000":
  • Dolina Środkowej Odry to obszar specjalnej ochrony ptaków, występujące tu całe ciągi wilgotnych łąk, obszary zalewowe stwarzają idealne warunki dla bytowania dzikich ptaków osiadłych i wędrownych. Wykaz tych gatunków wymieniono w Załączniku I. Są to gatunki wymierające lub zagrożone przez zmiany ich biotopów, gatunki rzadkie oraz inne wymagające ochrony ze względu na charakter siedlisk. Zamieszkujące ten teren gatunki to m.in. bocian czarny, biały, kania czarna, trzmielojad.

Natura 2000 – program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy

  • Specjalne obszary ochrony siedlisk, to typy siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla całej Unii Europejskiej (naturalne oraz półnaturalne tereny lądowe i wodne wyróżniające się specyficznymi czynnikami geograficznymi, fizycznymi cechami środowiska i określonymi zbiorowiskami roślinnymi) oraz wybrane cenne gatunki roślin i zwierząt (poza ptakami), które wymagają działań ochronnych.

  • Ujście Ilanki- rzeka Ilanka na tym obszarze wije się wśród łęgów wierzbowo-topolowych i jesionowo-olszowych, idealna do spływów kajakowych. Obszar jest ważny w szczególności dla ochrony siedlisk lasów łęgowych i grądowych, ciepłolubnych oraz acidofilnych dąbrów, a także bardzo cennych populacji rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt takich jak: żółw błotny, pachnica dębowa oraz kozioróg dębosz. 
  • Dolina Pliszki - Pliszka płynie głównie przez bory sosnowe, wzdłuż rzeki występują torfowiska i trzęsawiska. Obszar jest miejscem występowania cennych siedlisk przyrodniczych w tym priorytetowych lasów łęgowych. Występuje tutaj duże bogactwo flory i fauny w tym bardzo rzadkiego obecnie w Polsce chrząszcza, jelonka rogacza. Ponad to jest tu trzecia w Polsce znana kolonia rozrodcza nocka dużego
    w warunkach podziemnych. Znajduje się ona w pomieszczeniach po zrujnowanej fabryce celulozy.
  • Torfowisko Młodno – o powierzchni 239 ha, kompleks ekosystemów bagiennych, obszar, którego główną część stanowi odkryte torfowisko przejściowe otoczone zarastającymi łąkami, olsami i lasami łęgowymi z cennymi gatunkami roślin i zwierząt np. rosiczka, storczyki, żółw błotny.
  • Bory chrobotkowe koło Bytomca - suchy bór chrobotkowy zajmuje 54% powierzchni obszaru, ważnym elementem roślinności jest tutaj chrobotek reniferowy, a jedynym przedmiotem ochrony w ostoi jest typ siedliska przyrodniczego 91T0 – sosnowy bór chrobotkowy.
  • Krośnieńska Dolina Odry - fragment doliny Odry od Cigacic do granicy polsko-niemieckiej, występują tu liczne starorzecza, duże kompleksy łąk wilgotnych, lasy łęgowe, kompleksy łąk wyczyńcowych (łąki zalewowe z dużym udziałem wyczyńca) i selernicowych (łąki w dolinach rzek, często zalewowe z rzadka roślinnością np. selernica żyłkowana), tarlisko ryb reofilnych. To jedno z nielicznych stanowisk modraszka telejusa na Ziemi Lubuskiej. Występuje tu silna populacja jelonka rogacza i kozioroga dębosza, a także pachnicy dębowej.