Wydawca treści Wydawca treści

Raport korytarze transgraniczne

Zakładane cele zostały osiągnięte, przy czym w toku prac wynikła konieczność dopasowania zarówno przebiegu projektu jak również rodzaju i treści zapowiedzianych działań, które zostały przedstawione poniżej:
 • Opracowanie wspólnej metodyki oceny występowania populacji wybranych gatunków (uzgodnienia w zakresie oceny istniejących źródeł danych, rodzaju mapowania w terenie oraz uczestniczących partnerów projektu). W ramach warsztatów przygotowawczych we Frankfurcie nad Odrą uzgodniono na podstawie koncepcji, sporządzonej w ramach zlecenia przez spółkę IUS, dalszy tryb postępowania. W szczególności ustalono:
 • Monitoring wilka będzie opierał się na istniejących źródłach danych oraz ankietowaniu ekspertów. Po niemieckiej stronie zastosowane zostaną dodatkowo w określonych punktach fotopułapki.
 • Ustalenie populacji wydry odbędzie się poprzez wizje lokalne na obszarach odpowiednich zbiorników wodnych i ocenę istniejących danych oraz dodatkowo po niemieckiej stronie przy pomocy fotopułapek umieszczonych przy przepustach.
 • Ustalenie populacji zimorodka zostanie po niemieckiej stronie przeprowadzone przez odpowiedni lokalny odział Związku Przyrody NABU. Po niemieckiej stronie obrączkowanie nie zostanie przeprowadzone. Działania będę ściśle koordynowane pomiędzy NABU i grupą roboczą prof. Jerzaka (Liga Ochrony Przyrody/Uniwersytet Zielonogórski).
 • Żółw błotny: Po polskiej stronie ustalenie populacji odbędzie się na znanych obszarach występowania. Po niemieckiej stronie zinwentaryzowane będą zbiorniki wodne stanowiące potencjalne siedliska żółwia błotnego.
 • Zebranie i analiza danych z instytucji zajmujących się ochroną przyrody i lasów, stowarzyszeń ochrony przyrody, uniwersytetów i publikacji na temat wybranych gatunków: po niemieckiej stronie miała już miejsce konsultacja z Ministerstwem Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Brandenburski oddział NABU udostępni w ramach zlecenia posiadane dane dotyczące występowania zimorodka. Nadleśnictwo Cybinka wesprze grupę roboczą prof. Jerzaka – niezależnie od dofinansowania złożonego równolegle przez Nadleśnictwo projektu dotyczącego edukacji ekologicznej i ruchu turystycznego.
 • Na serwerze Uniwersytetu Zielonogórskiego zainstalowano platformę wymiany danych GIS. Wymiana odbywa się przy pomocy plików programu ArcGIS (format mdb).
 • Dokonano doboru obszarów po polskiej i niemieckiej stronie, w których ma zostać przeprowadzony monitoring.
 • Pierwsze spotkanie/warsztaty rozpoczynające projekt (przygotowania, uzgodnienia, praca merytoryczna) zostały przeprowadzone 28.02.2013 r. we Frankfurcie nad Odrą i cieszyły się dużym zainteresowaniem po polskiej i niemieckiej stronie.
 • Działania promocyjne towarzyszące projektowi zostały zrealizowane w formie polsko-niemieckiej ulotki, publikacji na stronach internetowych www.wildkorridor.de i www.stiftung-nlb.de, biuletynu informacyjnego („newsletter"), udziału w konferencjach i komunikatów prasowych. Stosowne potwierdzenie działań promocyjnych zostało przedłożone w Euroregionie wraz ze sprawozdaniem.
 • Wyniki inwentaryzacji zostały wprowadzone do GIS oraz zostały opracowane mapy występowania populacji po polskiej i niemieckiej stronie.
 • Karty z opisem poszczególnych gatunków oraz koncepcje odpowiednich działań zostały opracowane i zebrane w kartach działań oraz planach działań.