Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne ustanawia rada gminy, po to, aby objąć ochroną niewielkie obiekty cenne ekologicznie np. śródleśne zbiorniki, bagna , torfowiska. W nadleśnictwie Cybinka najwięcej jest ich w leśnictwie Sądów.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są jedną z form ochrony przyrody. Ekosystemy mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Mogą nimi być naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Cybinka znajduje się 5 użytków ekologicznych:

„Cegielnia” na terenie leśnictwa Rąpice, - bagno z oczkami wodnymi nad rzeką Odrą, porośnięte szuwarem trzcinowym, zaroślami wierzbowymi i ziołoroślami. Miejsce występowania i gniazdowania rzadkich okazów flory i fauny: centuria nadbrzeżna, szczaw gajowy, okrężnica bagienna, żuraw, wodnik, gęgawa, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna.

„Wełnianka”, na terenie leśnictwa Bargów, - śródleśne bagno z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk wysokich: rosiczka okrągłolistna, wełnianka pochwowata
i żurawina błotna.

oraz 3 użytki na terenie leśnictwa Sądów:

•  „Zapadliska kopalniane” - pojedynczy zbiornik wodny i pięć bagien, powstałe na terenie dawnej kopalni węgla brunatnego. Kompleks porośnięty jest roślinnością bagienną
o charakterze trzcinowisk i szuwarów. Obszar stanowi ważny biotop dla ptaków, płazów
i gadów.

•  „Zapadliska pokopalniane II” - to siedem pastwisk, pięć bagien i trzy zbiorniki wodne. Biotopy torfowiskowo-wodne porastają trzcinowiska i turzycowiska oraz szuwary.

•   „Gęsie bagna” - użytek tworzy siedem bagien, powstałych po zapadliskach kopalnianych
 i okresowych zbiornikach wodnych. Obiekt tworzy kompleks z roślinnością torfowo-bagienną. Obszar jest miejscem występowania chronionych i rzadkich okazów flory oraz występowania i gniazdowania ptaków.

Ogólna powierzchnia użytków ekologicznych w stanie posiadania Nadleśnictwa Cybinka wynosi 53,20 ha. Wszystkie użytki zostały ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego.