Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Zgodnie z ustawą o lasach, plan urządzenia lasu stanowi podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu, program ochrony przyrody oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej

Objęty jest więc zakresem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.
 
Urządzanie lasu jest nauką, która zajmuje się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwach leśnych, tak aby następował zarówno stały wzrost produkcji, jak również wzrastała społeczna użyteczność lasów
Nadleśnictwo Cybinka prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o obowiązujący na lata 2016-2025 Plan Urządzenia Lasu. Plany dla Lasów Państwowych wykonują specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.
 
Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie, a mianowicie:
 
 • ► zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą,
 • ► ochronę lasów, zwłaszcza ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na: 
  • zachowanie różnorodności przyrodniczej,
  • zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
  • walory krajobrazowe,
  • potrzeby nauki,
 • ► ochronę gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia lub uszkodzenia oraz o specjalnym znaczeniu społecznym,
 • ► produkcję drewna na zasadzie racjonalnej gospodarki oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

     Plan urządzenia lasu zawiera również:

 • ► opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
 • ► analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
 • ► program ochrony przyrody,
 • ► określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).
 
Obowiązujący dla naszego Nadleśnictwa Plan Urządzenia Lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej:
 

Pobierz: Instrukcję Urządzania Lasu

Autor tekstu: Mariusz Mikołajczyk
Zdjęcia: Bartłomiej Lenard