Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Od 1945 r. dzisiejsze obręby nadleśnictwa Cybinka: Białków, Rybaki i Radzików były odrębnymi nadleśnictwami. Powstały one z dawnych lasów państwowych oraz lasów majątkowych i chłopskich, przejętych przez Skarb Państwa w styczniu 1945 r. Zmiany administracyjne w tych nadleśnictwach nastąpiły w latach pięćdziesiątych a następnie w roku 1978. W obecnym kształcie nadleśnictwo Cybinka funkcjonuje od stycznia 1996 r.

Na przestrzeni lat, Nadleśnictwo Cybinka obejmowało całe obszary lub części powojennych małych nadleśnictw, takich jak: Cybinka, Rzepin, Rzeczyca, Wrzosy, Rybaki. Nazwa nadleśnictwa, jego kształt, wielkość i zasięg zmieniały się na skutek różnych przemian strukturalnych i administracyjnych. Powierzchnia nadleśnictwa kształtowała się od kilku do blisko trzydziestu tysięcy ha.

Nadleśnictwo Cybinka w obecnych granicach funkcjonuje od 01.01.1996 r. i obejmuje ogólną powierzchnię 22 604 ha (stan na 01.01.2020 rok).

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, w roku 1945, na ziemiach zachodnich rozpoczęto tworzenie struktur Lasów Państwowych. W rejonie Cybinki na obszarze nieco większym od powierzchni obecnie działającego Nadleśnictwa Cybinka, utworzono kilka małych nadleśnictw. Były to: Nadleśnictwo Cybinka, Nadleśnictwo Osiecznica, Nadleśnictwo Wrzosy, Nadleśnictwo Rzepin. Drzewostany tych nadleśnictw były znacznie zróżnicowane ze względów siedliskowych, oraz sposobu zagospodarowania wynikającego z rodzaju własności tych drzewostanów, obowiązującego przed 1945 rokiem. Na skutek różnej gospodarki prowadzonej przez poszczególnych właścicieli, stan lasu, pomimo zajmowania podobnych siedlisk, był bardzo odmienny. Najlepiej były zagospodarowane dawne lasy państwowe, najgorzej natomiast lasy byłej drobnej własności. Z okresu gospodarki niemieckiej nie zachowały się żadne dane w postaci planów, bądź też innych znaczących zapisów gospodarczych. O kierunkach i sposobach zagospodarowania można było jedynie wnioskować na podstawie składu gatunkowego, wyglądu i stanu drzewostanów. Według byłej niemieckiej własności, dawne lasy państwowe stanowiły 38%, dawne lasy majątkowe 36% a dawne lasy drobnej własności 26%. W pierwszych latach istnienia nadleśnictw w rejonie Cybinki, wszelkie prace, tak eksploatacyjne, jak i odnowieniowe były prowadzone w skromnych rozmiarach z powodu braku personelu administracyjnego i robotników. Nadleśnictwa były w stadium organizacji. Począwszy od 1947 do 1950 roku, dla poszczególnych nadleśnictw sporządzono pierwsze polskie, na tych ziemiach, dokumenty służące prawidłowej i planowej gospodarce leśnej. Były to przybliżone tabele klas wieku. Na podstawie przybliżonych tabel klas wieku opracowano w latach późniejszych prowizoryczne plany gospodarcze. Ostatni plan gospodarczy prowizorycznego urządzania dla Nadleśnictwa Cybinka obowiązywał na lata 1953-1962. Na początku tego okresu Nadleśnictwo Cybinka posiadało powierzchnię 7404ha. W roku 1951, z części Nadleśnictw Wrzosy i Osiecznica, powstało Nadleśnictwo Wyczółkowo, które to później, w roku 1959, otrzymało nazwę Nadleśnictwa Rybaki. Również w 1951 roku, z części Nadleśnictw Wrzosy i Osiecznica, powstało Nadleśnictwo Rzeczyca. W okresie do 1959 roku nadleśnictwa podlegały pod Okręg Lasów Państwowych w Żarach. W roku 1960, Nadleśnictwo Cybinka zmieniło swą siedzibę i nazwę na Nadleśnictwo Białków, w roku 1973 do Nadleśnictwa Białków przyłączono Nadleśnictwa Rzeczyca i Rybaki, a w 1978 r. obręb Rybaki. Było to już nadleśnictwo znacznej wielkości, składające się z trzech obrębów leśnych tj. Białków, Rybaki, Rzeczyca oraz z jedenastu leśnictw przynależnych do poszczególnych obrębów tj. Urad, Sądów, Białków, Rąpice, Chlebów, Skarbona, Maszewo, Siedlisko, Rzeczyca, Dąbrowa i Drzeniów. Jednostką nadrzędną dla nadleśnictwa był Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W roku 1978, równolegle z reorganizacją administracyjną kraju, Nadleśnictwo Białków zostało powiększone ponownie. Przyłączono wówczas obręb Radzików, terytorialnie przynależny wcześniej do Nadleśnictwa Rzepin. Od tej chwili Nadleśnictwo Białków było jednym z największych powierzchniowo w OZLP, posiadając powierzchnię 28869ha. Składało się z czterech obrębów leśnych, dziewiętnastu leśnictw, dwóch wyłączonych obwodów łowieckich, dwóch gospodarstw szkółkarskich. W roku 1990 przeniesiono siedzibę nadleśnictwa z Białkowa do Cybinki i zmieniono jego nazwę, a w roku 1996, w wyniku odłączenia obrębu Rzeczyca, powstało Nadleśnictwo Cybinka w obecnym kształcie. W chwili obecnej Nadleśnictwo Cybinka gospodaruje na powierzchni 22494 ha i podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Do pionierów leśnictwa w rejonie Cybinki należeli:
Kazimierz Niedźwiedzki: Nadleśniczy 1.06.1946 – 30.09.1950
Kazimierz Sienkiewicz: Nadleśniczy 1.10.1950 – 30.09.1951
Stanisław Ptasiński Leśniczy 1946 – 1979
Tomasz Szczepański Leśniczy 1946 - 1979
Wacław Walenczewski Leśniczy 1948 – 1977
Bolesław Wasielewski: Leśniczy 1948 – 1952

Poczet Nadleśniczych Nadleśnictwa Cybinka i Białków:

Kazimierz Niedźwiedzki 1.06.1946 – 30.09.1950
Kazimierz Sienkiewicz 1.10.1950 – 30.09.1951
Konstanty Zapolski 1.10.1951 - 30.09.1954
Władysław Sarna 1.10.1954 – 29.02.1960
Emil Matich 1.03.1960 – 30.04.1963
Czesław Glinka 1.07.1963 – 06.03.1983
Piotr Szpigun 7.03.1984 – 15.12.1999
Krzysztof Łukasiak 16.12.1999 – 31.05.2004
Włodzimierz Glinka 19.02.2003 – 22.06.2010

Krzysztof Tomczak od 15.10.2010

Najważniejsze wydarzenia w dotychczasowej działalności nadleśnictwa to: wielka gradacja brudnicy mniszki na początku lat 80-tych, rozpoczęcie procesu przebudowy drzewostanów sosnowych, redukcja stanu jeleniowatych w latach 90-tych, budowa nowej siedziby nadleśnictwa w Cybince, rozpoczęcie procesu edukacji leśnej społeczeństwa, prywatyzacja prac leśnych, sprzedaż mieszkań.

Pomimo upływu wielu dziesiątek lat od zakończenia II wojny światowej w lasach Nadleśnictwa Cybinka można znaleźć liczne ślady działań wojennych tj. okopy, transzeje, postrzelane drzewa.

W wielu miejscach, może od stuleci, tkwią kamienne znaki świadczące o zagospodarowaniu lasów nadleśnictwa przez dawnych właścicieli.

Kamienie z numerami oddziałów starego (niemieckiego) W leśnictwie Sądów jest kilka takich starych drogowskazów:
i nowego podziału powierzchniowego tutaj. do Cybinki 3 km

 

 

 

 

 

Foto: Andrzej Przepióra