Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 
 
Nadleśniczy – kieruje Nadleśnictwem, ponosi odpowiedzialność służbową i prawną za całokształt działalności oraz należyte sprawowanie nadzoru i kontroli w nadleśnictwie, wydaje zarządzenia i decyzje, zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.
 
Zastępca Nadleśniczego – odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, prawidłową organizację i realizację planowania i wykonywania zadań w zakresie gospodarki leśnej i w zakresie spraw obronnych. Kieruje Działem Gospodarki Leśnej.
 
Działu Gospodarki Leśnej – do jego zadań należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa ,hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Dział Gospodarki Leśnej prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu.
 
Inżynier Nadzoru – sprawuje kontrolę wewnętrzną w nadleśnictwie, kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie, ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczego w zakresie wymiany informacji dotyczących bieżących spraw związanych z gospodarką leśną oraz z komendantem Posterunku Straży Leśnej w zakresie szeroko rozumianego szkodnictwa leśnego.
 
Główny Księgowy – wykonuje zadania i odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nadleśnictwa pod względem ekonomicznym i prawnym w zakresie księgowo-finansowym, planowania finansowo- ekonomicznego, analiz sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.
Główny Księgowy kieruje Działem Finansowo-Księgowym.
 
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy m.in.:
 • prowadzenie ewidencji księgowej,
 • formalno-rachunkowej kontroli dokumentów,
 • sporządzanie planów finansowych, analiz i sprawozdawczości,
 • rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej.
 
Kierownik Administracyjno-Gospodarczy – odpowiada za całokształt prac związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, prawidłowym funkcjonowaniem transportu oraz prowadzenie spraw inwestycyjno-remontowych. Kieruje działem Administracyjno-Gospodarczym . Do zadań działu Administracyjno-Gospodarczego należy m.in.:
 • administrowanie nieruchomościami,
 • prowadzenie analitycznej ewidencji składników majątkowych i przedmiotów nietrwałych
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czynszów i opłat dzierżawnych
 • zaopatrywanie pracowników nadleśnictwa w niezbędny sprzęt, maszyny i urządzenia biurowe 
 • prowadzenie sekretariatu nadleśnictwa
 
Specjalista ds. pracowniczych – prowadzi całokształt spraw zawiązanych z obsługą kadr i socjalne.
Do zadań stanowiska należy m.in.:
 • sporządzanie planów i sprawozdań dot. zatrudnienia, rozmieszczenia i struktury kadr pod względem stanowisk, zawodów, kwalifikacji
 • prowadzenie ewidencji ruchu osobowego nadleśnictwa
 • współdziałanie ze służbą zdrowia
 • prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Komendant Posterunku Straży Leśnej – do zadań posterunku należy wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony składników mienia nadleśnictwa

Nadleśnictwo Cybinka składa się z trzech obrębów: Białków, Radzików, Rybaki
W skład obrębu Białków wchodzą leśnictwa: Urad, Sądów, Białków, Rąpice.
Obręb Radzików składa się z leśnictw: Nowy Świat, Sarnowo, Supno, Radzików, Bargów.
Obręb Rybaki to leśnictwa: Chlebów, Skarbona, Maszewo.