Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

We wsi Kłopot, leżącej w Krzesińskim Parku Krajobrazowym, znajduje się największa w Polsce zachodniej kolonia bociana białego

Krzesiński Park Krajobrazowy powstał w 1998 roku, na terenie gmin: Gubin, Cybinka, Maszewo, na mocy rozporządzenia wojewody zielonogórskiego. Znajduje się na terenie nadleśnictw Cybinka oraz Gubin.
 

Obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory  krajobrazowe  w  celu  zachowania,  popularyzacji  tych  wartości  w  warunkach zrównoważonego rozwoju.

We wsi Kłopot, leżącej na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, znajduje się największa w Polsce zachodniej kolonia bociana białego. Krzesiński Park Krajobrazowy powstał w 1998 roku i obejmuje obecnie obszar 8 546 ha, w całości  zawarty  w  granicach  województwa  lubuskiego.  Cechą  wyróżniającą  krajobraz  jest tutaj  duży  udział  terenów  otwartych  –  rozległych  podmokłych  łąk  i pastwisk,  położonych  na terasie  zalewowej  pradoliny  Odry.  Głównymi  ciekami  na  obszarze  są  rzeka  Odra  oraz uchodzące do niej Nysa Łużycka i Łomianka. Najcenniejszym obszarem Krzesińskiego Parku Krajobrazowego  jest  polder  przeciwpowodziowy  Krzesin-Bytomiec,  który  w  czasie  silnych wezbrań wody w Odrze ulega podtapianiu i zalewaniu, co stwarza doskonałe warunki bytowania dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Występują tutaj rzadkie i chronione rośliny storczyki:  kukułka szerokolistna, kukułka plamista i kukułka krwista, rosiczka pośrednia,  rosiczka  okrągłolistna, bagno zwyczajne  modrzewnica  zwyczajna. Ogólnie  na  terenie parku stwierdzono 675 gatunków roślin naczyniowych,  13  gatunków  płazów,  w  tym  dwóch posiadających  kategorię  zagrożenia  wg  Czerwonej  Listy  Zwierząt  Ginących i  Zagrożonych w Polsce: traszka grzebieniasta i kumak nizinny, 6 gatunków gadów z czego dwa skrajnie zagrożone żółw błotny i gniewosz plamisty. Teren Krzesińskiego Parku Krajobrazowego jest  ważną ostoją dla migrujących  gatunków ptaków.  Łącznie  można  tutaj  zaobserwować  218  taksonów. Obszar parku jest miejscem lęgowym m. in. kulika wielkiego, gągoła, nurogęsi, błotniaka łąkowego, kani rudej, kani czarnej, bielika i derkacza. Świat  ssaków  reprezentowany  przez  41  taksonów. Można tutaj spotkać ryjówki, norniki, a z ssaków związanych ze środowiskiem wodnym wymienić można bobra europejskiego, wydrę, rzęsorka  rzeczka  i karczownika oraz rząd nietoperzy reprezentowany jest przez dziewięć gatunków.