Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na obszarze nadleśnictwa Cybinka, na Równinie Torzymskiej istnieje od 1988 r. duży torfowiskowy rezerwat przyrody „Młodno”.

Obszar rezerwatu „Młodno" rozciąga się na 92,91 ha między miejscowościami : Białków, Rąpice, Bytomiec. To niskie i przejściowe torfowisko, które utworzyło się na miejscu zarośniętego jeziora. Około ¼ powierzchni rezerwatu porastają zarośla wierzby, brzozy i olszy.  Jest to jeden z sześciu rezerwatów torfowiskowych położonych na terenie województwa  lubuskiego.  W  skali  województwa  jest  to  jeden  z  największych  tego  typu obiektów, a dodatkowo wyróżnia on się charakterem roślinności i rodzajem stosunków wodnych. Na jego obszarze zaobserwować możemy, bowiem szybko postępujący proces sukcesji w  specyficznych  warunkach  geomorfologicznych  i  hydrologicznych  przebiegający  pod wpływem działalności człowieka. 
Rezerwat "Młodno" należy do obszarów "Natura 2000".
Rezerwat jest bogaty w unikatowe rośliny np. storczyk szerokolistny, storczyk krwisty, kruszczyk błotny. Występują tu także gatunki mchów wykazanych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Zwierzęta występujące na tym obszarze to m.in. żółw błotny, bóbr, ptaki: gęgawa, kszyk, świerszczak. Na obrzeżach rezerwatu występują bieliki i bocian czarny. Wiosną i jesienią w rezerwacie pojawiają się stada żurawi, jesienią rezerwat staje się także miejscem rykowiska jeleni. Z uwagi na znaczną odległość od miejscowości oraz niedostępny teren wokół rezerwatu nie wyznaczono szlaków turystycznych, ani ścieżek przyrodniczych czy dydaktycznych. Przeciwko szerokiemu udostępnieniu przemawia występowanie wrażliwych na antropopresję gatunków ptaków.

Celem ochrony jest zachowanie  torfowiska  niskiego i fragmentu łąk  z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz stanowisk chronionych gatunków roślin 
i zwierząt.