Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Łowiectwo to szereg działań pozwalający na utrzymanie na rozsądnym gospodarczo znośnym poziomie populacji dzikich zwierząt, a końcowym efektem jest uzyskanie zdrowych, dobrze rozwiniętych i przyszłościowych zwierząt. Prowadzenie odstrzałów hodowlanych ma na celu przede wszystkim dostosowanie maksymalnej ilości zwierzyny na danym terenie, a tym samym zapewnienie jej optymalnych warunków bytowania, odpowiednią ilość pokarmu, schronienie i możliwości rozmnażania.
 
Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 1 Przepisy ogólne
 
Gospodarka Łowiecka prowadzona jest w oparciu o RPŁ (Roczne Plany Łowieckie) i WŁPH (Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane).
Nadleśnictwo Cybinka sprawuje nadzór nad pięcioma Obwodami Łowieckimi wydzierżawionym Kołom Łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego:
 • 119 KŁ "Wieniec" w Budachowie 
 • 120 KŁ "Tumak" Cybinka
 • 128 KŁ "Czajka" Chlebów
 • 129 KŁ "Sokół " w Krośnie Odrz.
 • 108 KŁ "Jeleń" Rzepin.
 • oraz wyłączonym z wydzierżawienia Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny nr 107 LP Nadleśnictwa Cybinka.
Zgodnie z art.28 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w ośrodku hodowli zwierzyny i oprócz polowań realizuje cele związane w szczególności z: 
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa; 
2) prowadzeniem badań naukowych; 
3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących; 
4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk; 
5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych; 
6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa. 
 
Obwód nr 107 o łącznej powierzchni 7809,00 ha, gdzie powierzchnia leśna to 6299,00ha. 
Z uwagi na leśny charakter obwodu, podstawą hodowli są rodzime gatunki zwierzyny tzw. grubej mającej gospodarcze znaczenie czyli:
 • jeleń europejski (Cervus elaphus)
 • sarna europejska (Capreolus capreolus)
 • dzik (Sus scrofa)

Poza głównymi gatunkami zwierzyny grubej, na terenie OHZ występują liczne gatunki zwierzyny tzw. drobnej, w tym:

 • lis,
 • szop pracz,
 • jenot,
 • kuna domowa i leśna,
 • tchórz,
 • norka amerykańska,
 • borsuk,
 • gatunki ptactwa łownego (dzikie gęsi, dzikie kaczki).
 
Oprócz zwierząt łownych, na terenie OHZ, występują także gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Są wśród nich:
 • bocian czarny
 • bielik
 • żuraw,
 • żółw błotny, oraz ochrona gatunkową częściową np. wydra, bóbr europejski, kruk.
Do sprawnego funkcjonowania OHZ, nadleśnictwo zatrudnia jednego leśniczego d.s. łowieckich, który prowadzi gospodarkę łowiecką.
W ramach gospodarki łowieckiej prowadzonej w OHZ, nadleśnictwo realizuje:
 • zagospodarowanie obwodów, w tym:
  •  zakładanie poletek łowieckich (zgryzowych i żerowych),
  •  uprawa pól stanowiących żer dla zwierzyny na pniu oraz na produkcję karmy,
  •  zagospodarowanie łąk śródleśnych i przyleśnych,
  •  zakładanie i utrzymywanie pasów zaporowych,
  •  budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich (paśniki, lizawki solne, ambony),
 • szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych,
 • organizacje polowań.
 
Ponadto w zasięgu nadleśnictwa znajdują się jeszcze części obwodów łowieckich nr:
 • 127 WKŁ "Głuszec" w Krośnie Odrz.
 • oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny nr 106 LP Nadleśnictwa Torzym

Poniżej link do katalogu trofeów łowieckich pozyskiwanych w ośrodkach hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, które na wycenie wstępnej uzyskały liczbę punktów kwalifikujących je do ubiegania się o medal

https://trofea.lasy.gov.pl